Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Zestawienie projektów złożonych, oczekujących na podpisanie umowy oraz realizowanych w 2022 roku

PROJEKTY GMINA ZBĄSZYNEK 2022
 
Złożone wnioski o dofinansowanie projektów:
Lista projektów Polski Ład 2022- edycja 2
 
Termin realizacji: 2022-2025
Wartość projektu: 19.680.000,00zł
Wnioskowane dofinansowanie: 17.710.000,00zł
Opis projektu: W ramach projektu przebudowany zostanie budynek ZOK (ok.2000m2). Prace
obejmować będą m.in.:
 • kompleksową termomodernizację budynku (wymiana instalacji CO/CWU, wymiana pokrycia dachu, okien i drzwi, termoizolacją dachu, przegród),
 • przebudowę instalacji elektrycznej i słaboprądowej,
 • modernizację instalacji wod.-kan., wentylacyjnej i klimatyzacji,
 • zmianę funkcji użytkowej/kompleksowy remont pomieszczeń, adaptacja pomieszczeń piwnicznych,
 • remont sali widowiskowej wraz ze sceną m.in. wymiana siedzisk, posadzek, ślusarki, okładzin ścian i sufitów (akustyczne),
 • dostosowanie budynku do wymagań ppoż i bhp,
 • zakup wyposażenia,
 • nadzór inwestorski.
 
Projekt: BUDOWA DROGI GMINNEJ OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄNR 1213F
(UL. GŁÓWNA) W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA DO MIEJSCOWOŚCI BRONIKOWO

nrEdycja2/2021/4676/PolskiLad
Termin realizacji: 2022-2024
Wartość projektu: 7 749 000,00zł
Wnioskowane dofinansowanie: 7 361 000,00zł
Opis projektu: W ramach projektu planuje się budowę/przebudowę:
 • 3 odcinków jezdni  (zmiana nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię bitumiczną) o szerokości 5m-6m i długości ok.1880 mb,
 • chodnika o szerokości 1,5m-2m ok.350mb,
 • poboczy ok.3060mb,
 • 1 skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F,
 • zjazdów do posesji, dróg wewnętrznych i pól,
 • odwodnienia ulicy,
 • oświetlenia drogowego LED,
 • istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
 
 
Projekt: Rozbudowa i budowa dróg gminnych: ul. Św. Piotra i Pawła, ul. Akacjowej,
ul. w.Floriana, ul. Prałata Ferensowicza oraz ul. Świerkowej w Zbąszynku
nr Edycja2/2021/1973/PolskiLad
Termin realizacji: 2022-2023
Wartość projektu: 4 700 000,00zł
Wnioskowane dofinansowanie: 4 465 000,00zł
Opis projektu: Zakres inwestycji obejmuje budowę/rozbudowę:
 • 2 jezdni ulic z kostki betonowej  szer.5,5m, dł. 424mb,
 • 3 ciągów jezdno-pieszych z kostki betonowej szer.5m,dł. 357mb,
 • 5 skrzyżowań z projektowaną siecią drogową,
 • 528m2 chodników szer. min.2m,
 • 415m2 miejsc dostępu do drogi publicznej-zjazdów,
 • 627mb kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulic (wpustów ulicznych),
 • 840mb oświetlenia ulicznego,
 • 497mb kanału technologicznego,
 • niezbędną wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
 • rozbiórki elementów dróg w obrębie nowo zagospodarowywanego terenu,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
 
Lista projektów Polski Ład 2022- edycja 3 PGR
 
Projekt: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z Domem Ludowym w Kosieczynie
nr Edycja3PGR/2021/183/PolskiLad
Wartość projektu: 4 999 950,00zł
Termin realizacji: 2022-2024
Wnioskowane dofinansowanie: 4 899 950,00zł
Opis projektu: W ramach projektu planuje się budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego z Domem Ludowym w Kosieczynie. W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt przeznaczony na potrzeby nie tylko mieszkańców sołectwa Kosieczyn, ale mieszkańców całej gminy Zbąszynek, umożliwiający organizacje zebrań, spotkań, wystaw, imprez kulturalno-oświatowych oraz rekreacyjno-sportowych.
 
Projekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości Bronikowo
nr Edycja3PGR/2021/182/PolskiLad
Termin realizacji: 2022-2024
Wartość projektu: 1 999 980,00zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 959 980,00zł
Opis projektu: W ramach projektu planuje się budowę/przebudowę:
 • jezdni 2 dróg (zmiana nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię bitumiczną) o szerokości 5m-6m i długości ok.360mb,
 • chodnika o szerokości 1,5m-2m 0 długości ok.350mb/650m2,
 • 2 skrzyżowań,
 • zjazdów do posesji i dróg wewnętrznych ok.310m2,
 • odwodnienia ulicy, oświetlenia drogowego LED ok. 315mb,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem,
 • nadzór inwestorski.
 
Projekt: Pod biało-czerwoną
Termin realizacji: 2022
Wartość projektu: 8 000,00zł
Dofinansowanie: 8 000,00zł
Opis projektu: W ramach projektu planuje się zakup, dostawę oraz montaż kompletnego masztu flagowego wraz z flagą państwową mającego na celu godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Ponadto zostanie wykonana oraz zamontowana kamienna tablica pamiątkowa informująca  o dofinansowaniu projektu w ramach programu „Pod biało-czerwoną”.
 
Projekt: Budowa toru rowerowego pumptrack w miejscowości Zbąszynek
Termin realizacji: 2022
Wartość projektu: 197 000,00zł
Dofinansowanie: 125 321,00zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Opis projektu: W ramach projektu powstanie kompleks rekreacyjny w miejscowości Zbąszynek,
w którego skład wejdzie tor rowerowy pumptrack-Easy Pump, utwardzony plac do wypoczynku
i przygotowania do jazdy, elementy małej architektury (ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery, tablica regulaminowa, itp.).
 
Projekty w trakcie realizacji-podpisane umowy o dofinansowanie projektu (oczekują na rozpoczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego)
 
Projekt: Adaptacja akustyczna i wyposażenie tzw. Sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
Termin realizacji: 2022
Wartość projektu: 211 560,00zł
Dofinansowanie: 109 443,00zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Opis projektu: Celem projektu jest rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej oraz zwiększenie oferty kulturalnej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury. W ramach operacji planuje się, m.in.:
 • demontaż istniejącej okładziny sufitowej z blachy,
 • likwidację plafonu z kulą świetlną,
 • wykonanie sufitu podwieszanego z materiałów poprawiających właściwości akustyczne sali (sufit akustyczny),
 • wymianę oświetlenia sufitowego,
 • zakup oświetlenia scenicznego LED.
 
Projekt:  Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec-etap I
Termin realizacji: 2022-2025
Wartość projektu: 2 768 497,00zł
Dofinansowanie: 1 384 248,00zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Opis projektu: Projekt obejmuje:
Etap I: opracowanie dokumentacji technicznej.
Etap II:
 • budowa 438 mb jezdni drogi gminnej,
 • budowa chodników, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych i na drogi wewnętrzne oraz poboczy,
 • wykonanie linii oświetlenia drogowego,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa kanału technologicznego.
 
Projekt: Cyfrowa Gmina
Termin realizacji: 2022
Wartość projektu: 100 000,00zł
Dofinansowanie:  100 000,00zł Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Opis projektu: Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zakupiony zostanie m.in. sprzęt oraz oprogramowanie, które pozwoli na  podniesienie jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa danych przetwarzanych w procesie realizacji usług świadczonych zdalnie.
 
Projekt:  Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
Termin realizacji: 2022
Wartość projektu: 326 000,00zł
Dofinansowanie:  326 000,00zł Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Opis projektu: Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do rozwoju cyfrowego dzieciom i młodzieży z  rodzin popegeerowskich. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy
(130 laptopów 1 tablet), dla dzieci/wnuków/prawnuków byłych pracowników PPGR.
 
Projekt: Rewitalizacja placu dawnego targowiska miejskiego w Zbąszynku na skwer wypoczynkowy
Termin realizacji: 2022-2023
Wartość projektu: 3 800 000,00zł
Dofinansowanie: 2 520 000,00zł Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych Opis: Projekt służy stworzeniu terenu zieleni publicznej urządzonej w centrum miejscowości Zbąszynek (2500m2). W ramach projektu powstaną: drogi dojazdowe, parkingi, oświetlenie i ogrodzenie, klomby, fontanny, obiekty małej architektury- ławki, kosze, stojaki rowerowe. Teren rewitalizowany pogodzi ze sobą funkcję: wydzielony plac bezpieczny dla odpoczywających (dzieci), komunikację dla samochodów korzystających z miejsc postojowych, komunikację pieszą łączącą główne drogi miejskie, dogodny dostęp do obiektów handlowych.
 
 
 
Projekty w trakcie realizacji-podpisane umowy o dofinansowanie projektu
 
Projekt: Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w Zbąszynku
Termin realizacji: 2021-2022
Wartość projektu: 1 086 816,44zł
Dofinansowanie: 978 134,80zł Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
Opis: Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej i sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej-694mb) oraz przepompowni ścieków na ul. Kolejowej w Zbąszynku.
 
Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowa w Zbąszynku
Termin realizacji: 2021-2022
Wartość projektu: 1 368 007,97zł
Dofinansowanie: 1 080 000,00zł Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
Opis: Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej- 806mb na
ul. Koszarowej w Zbąszynku.
 
Projekt: „Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej- etap III w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2020-2022
Wartość projektu: 2 786 834,17 zł
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych
Wysokość dofinansowania: 1 251 527,00 zł
Opis projektu: Projekt obejmuje:
-Etap I: opracowanie dokumentacji technicznej,
-Etap II: budowę 630 mb jezdni dróg gminnych (ul. Zachodnia-593 mb, ul. B. Prusa- 37 mb), budowę chodników, poboczy oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej.
Planowana budowa ciągu ulic: Zachodnia i B. Prusa w Zbąszynku ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi: pojazdów i pieszych, co wpłynie pozytywnie na poprawę warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ciągu budowanych ulic. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwiększone zostanie również dzięki wybudowaniu chodników, ścieżki rowerowej, budowie oświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
(m.in. oznakowanie aktywnego na przejściu dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów).
 
Projekt: „Budowa ul. H. Sienkiewicza i Cz. Miłosza w Zbąszynku”
Wartość projektu: 2 140 065,51złzł
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych
Wysokość dofinansowania: 1 033 132,00zł
Opis projektu: Projekt obejmuje:
Planowana budowa ciągu ulic: Cz. Miłosza i H. Sienkiewicza w Zbąszynku ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi: pojazdów i pieszych, co wpłynie pozytywnie na poprawę warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ciągu budowanych ulic. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwiększone zostanie również dzięki wybudowaniu chodników, miejsc parkingowych, budowie oświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. oznakowanie aktywnego/sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych).
 
Projekt: Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek
Termin realizacji: 2016-2022
Wartość projektu: 3 829 099,46 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 3 571 018,16 zł
Opis projektu: Projekt ma na celu zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Realizowane działania ukierunkowane będą na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, m.in. dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczną
i nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego, a także poprzez współpracę z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.
 
Projekt: Partnerski Turniej Tenisa Stołowego Zbąszynek-Peitz 2022
Termin realizacji: 2022
Wartość projektu:  2 270,00 euro
Dofinansowanie: 1929,50 euro Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska
2014-2020
Opis projektu: Celem projektu jest  promocja sportu oraz zdrowego trybu życia w uczestniczących
w projekcie miastach partnerskich- Zbąszynek i Peitz.
 
Projekt: Kulinarne dziedzictwo miast partnerskich Zbąszynek -Peitz 2021 (projekt przesunięty z powodu pandemii Covid 19)
Termin realizacji: 2022
Wartość projektu:  5 645,00 euro
Dofinansowanie: 4 798,25 euro Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska
2014-2020
Opis projektu: Celem projektu jest promocja kultury, dziedzictwa kulinarnego oraz  zdrowego trybu życia w uczestniczących w projekcie miastach partnerskich- Zbąszynek i Peitz.
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego