Kalendarium

Kalendarz imprez

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
 •     Data publikacji strony internetowej: 2016-04-01
 •     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 •     brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 •     brak opisów alternatywnych grafik,
 •     brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 •     filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 •     pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 •     dokumenty przygotowane w edytorach tekstu, nie przestrzegają zasad dostępności cyfrowej,
 •     brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
Wyłączenia
    Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
    Część plików oraz informacji została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
    Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
    Deklarację sporządzono w dniu: 2021-03-09
    Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu: 2021-03-09
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Skrzyszewski.
    E-mail: opsinformatyk~@~zbaszynek~.~pl
    Telefon: 68 384 91 02 wew. 23
Każdy ma prawo:
 •     zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •     zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •     wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 •     dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •     wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •     wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku – Katarzyna Rucioch
Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, ul. Kosieczyńska 4, 66-210 Zbąszynek
E-mail: opskierownik~@~zbaszynek~.~pl
Telefon: 68 384 91 02 wew. 22
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 
Miejsca parkingowe:
Naprzeciw budynku i wejścia do OPS wyznaczono i oznakowano namalowaną kopertą 1 miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami.
 
Dostępność wejścia:
Siedziba OPS mieści się w przyziemiu budynku przy ul. Kosieczyńska 4. Wejście do Ośrodka odbywa się schodami, a także zjazdem z kostki brukowej.
 
Dostępność komunikacyjna budynku:
Osoba z dysfunkcją ruchową może dostać się do siedziby OPS przy pomocy platformy komunikacyjnej. Wejście do platformy znajduje się na piętrze budynku,  do którego prowadzi betonowy podjazd.  Osoba z niepełnosprawnością zostanie obsłużona bezpośrednio  w siedzibie OPS. Ośrodek dysponuje toaletą dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Prawo wstępu z psem asystującym:
Do siedziby OPS  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
 • napisanie pisma lub złożenie wniosku w wersji papierowej drogą pocztową na adres siedziby:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Kosieczyńska 4, 66-210 Zbąszynek
 • wysłanie maila na adres:ops~@~zbaszynek~.~pl
 
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Inne informacje i oświadczenia
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej ops.zbaszynek.pl była na poziomie WCAG 2.1

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego