Kalendarium

Kalendarz imprez

Za życiem – koordynowanie wsparcia

Informacja

Na podstawia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” do poradnictwa w zakresie:
  1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  2. wsparcia psychologicznego;
  3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej uprawnione są rodziny, w których jest kobieta w czasie ciąży, porodu i połogu, a szczególnie kobieta w ciąży powikłanej oraz  w sytuacji niepowodzeń położniczych lub dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Poradnictwo koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Koordynacja polega na:
  1. opracowywaniu wspólnie z osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
  2. występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.
Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób zainteresowanych, złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.
W celu skorzystania ze wsparcia niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego ciążę lub zaświadczenia potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego